Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

WAŻNE!

W dniu 25 maja br. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).
W związku z powyższym aktualne formularze oświadczeń i zgód w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych, w celach związanych z ubieganiem się o wsparcie w ramach podziałania 19.2, które należy załączyć wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy/umową o przyznaniu pomocy/wnioskiem o płatność, udostępniane są (wraz z dokumentami aplikacyjnymi) na stronach lokalnych grup działania.

Uwaga!
W związku z wejściem w życie z dniem 9 września 2017 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zostały udostępnione nowe wzory dokumentów, które obowiązują od 26 sierpnia 2021 r.

Poprzednie wersje dokumentów aplikacyjnych oraz umów o przyznaniu pomocy znajdują się w Dokumentach archiwalnych

 

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Wniosek o przyznanie pomocy  (obowiązuje od 28 lipca 2022 r.)

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z) 

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  – wersja 5z – otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) – wersja 5z – otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku  – otwórz

3) Biznesplan (wersja 5z)

 • Biznesplan (.docx) – otwórz
 • Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) – otwórz
 • Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych (.docx) – otwórz
 • Biznesplan (inkubator) – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) – otwórz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu – otwórz
 • Informacje dla następcy prawnego/nabywcy ubiegającego się o przyznanie pomocy – otwórz

Umowa

Uwaga!

Na podstawie art. 37 ust.1 pkt 2 oraz art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1234), Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) zaktualizowała wzory formularzy umów o przyznaniu pomocy oraz formularzy wniosków o płatność  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Zmienione formularze umów o przyznaniu pomocy oraz wniosków o płatność obowiązują od dnia 4 lipca 2022 r.

6) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 9z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – otwórz
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf) – otwórz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) – otwórz
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf) – otwórz
 • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (.pdf) – otwórz
 • Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (.pdf) – otwórz
 • Załącznik 6 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy (*.pdf) – otwórz
 • Załącznik 7 – Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej (*.pdf) – otwórz
 • Załącznik 8 – Oświadczenie współwłaściciela przedsiębiorstwa(*.pdf) – otwórz
 • Załącznik 9 – Deklaracja małżonka współwłaściciela przedsiębiorstwa(*.pdf) – otwórz
 • Załącznik 10 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (*.pdf) – otwórz

Aneksy 

7) Aneks uwzględniający zmiany wprowadzone rozporządzeniem MRiRW z dnia 3 marca 2021r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 – otwórz

Wniosek o płatność 

8) Formularz wniosku o płatność (wersja 5z)

Uwaga! 04.07.2022 r. został udostępniony wniosek o płatność wraz z instrukcją jego wypełniania w wersji 5z

 • Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 5z – otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 5z – otwórz
 • Wniosek o płatność (.excel) – wersja 5z – otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xls) – wersja 5z – otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 5z) – otwórz
 • Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (.xlsx) – otwórz
 • Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (.pdf) – otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu – otwórz

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/ Informacja po realizacji operacji

9) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (.excel) – otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf) – otwórz

Umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu

Uwaga!
31.05.2019 r. została udostępniona umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy

10) Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy

 • Umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu / nabywcy określająca warunki kontynuowania realizacji operacji (.pdf) – otwórz
 • Załącznik nr 4 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy -Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (.pdf) – otwórz
 • Załącznik nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy – Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością (.pdf) – otwórz

11) Wskazówki dla użytkowników formularzy wniosków przygotowanych w MS Excel 2013 dla poddziałań 19.2, 19.3 i 19.4otwórz

12) Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowychotwórz

Dokumenty aplikacyjne w poprzednich wersjach są dostępne w archiwum.

Dokumenty archiwalne

Skip to content