Deklaracja dostępności

Data publikacji strony internetowej: 2024-04-29
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-04-29

Wstęp deklaracji Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony: www.lasowiacka.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Numer telefonu: 15 846 22 19
Adres e-mail: biuro@lasowiacka.pl
Adres korespondencyjny: ulica Mikołaja Reja 7, 39-460 Nowa Dęba

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Dokonano aktualizacji strony www:

 • ujednolicone tytuły na podstronach (nagłówki),
 • ujednolicona kolejność, strukturę nagłówków,
 • e-maile i numery telefonów zostały podlinkowane,
 • linki i zdjęcia, galerie na stronie zostały zaktualizowane o opis alternatywny,
 • na stronie został dodany pasek narzędziowy, pozwalający na użycie trybu domyślnego na stronie, trybu nocnego, trybu mocnego kontrastu, a także zmiany rozmiaru czcionki,
 • kod strony został wyeliminowany ze zbędnego kodu html,
 • strona została zoptymalizowana pod kątem szybkości działania,
 • na podstronach dzielonych została uwypuklona nawigacja,
 • aktualizacji, zmianie został poddany kod witryny do zgodności z WCAG.

Treści niedostępne

Dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (na przykład nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu i tym podobne).

Wyłączenia

Dokumenty opublikowane przed 29 kwietnia 2024 r. mogą nie spełniać zasad formatowania zgodnych z wytycznymi WCAG. Dokumenty PDF nie są dokumentami edytowalnymi.

Powody wyłączenia:

mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności, administratorzy i redaktorzy dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności;

Aplikacje mobilne

Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania” nie posiada aplikacji mobilnej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności.

Deklarację sporządzono dnia: 2024-04-29

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-04-29

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony www prosimy o kontakt mailowy: biuro@lasowiacka.pl lub telefoniczny: 15 846 22 19 lub pisemny na adres: Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania”, ulica Mikołaja Reja 7, 39-460 Nowa Dęba,

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji i tym podobne. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich:

Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich Adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl Telefon: 800 676 676.

Dostępność architektoniczna budynków w których świadczone są usługi przez Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania”:

 1. Siedziba – miejscowość Nowa Dęba, ulica Mikołaja Reja 7,
 2. Oddział – miejscowość Zaleszany, Plac Kościuszki 5/3.

Siedziba Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”.

Budynek do dwie kondygnacje, w których występują korytarze, ciągi, przejścia. Budynek posiada dwa wejścia.

Budynek posiada własne oznaczenia i informacje o lokalizacji klatek schodowych. Wprowadzany system instrukcji ewakuacyjnych ułatwia rozeznanie ich posadowienia oraz funkcji. W budynku zachowana jest swobodna komunikacja pozioma, przestrzenie umożliwiają swobodny przejazd z miejscowymi przewężeniami.

Wejście główne przez drzwi i schody. Drzwi wejścia głównego automatyczne z kontrolą dostępu, komunikacja w budynku dostępna korytarzami, schodami. Wejście do budynku bezkolizyjne, brak informacji głosowych. W budynku znajduje się pętla indukcyjna. Miejsce parkingowe oznaczone znakiem poziomym. Nie zapewniamy tłumacza migowego. Prosimy o kontakt e-mailowy.

Dla osób potrzebujących skorzystać z windy prosimy o wejście przez budynek szkoły, który jest połączony przejściem do lokalu, w którym mieści się Stowarzyszenie.

Wejście boczne – skrzydło lewe: wejście do budynku przez drzwi automatyczne z kontrolą dostępu. Komunikacja w budynku dostępna korytarzami, schodami. W budynku znajduje się pętla indukcyjna. Miejsce parkingowe oznaczone znakiem poziomym.

Oddział w Zaleszanach

Budynek posiada dwie kondygnacje.

Wejście główne przez drzwi i schody. Drzwi bezkolizyjne z kontrolą dostępu. Brak pętli indukcyjnej. Miejsce parkingowe oznaczone znakiem poziomym. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba – można się umówić na spotkanie w budynku Gminy.

Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących.

W biurze zakładu nie ma pętli indukcyjnej, informacji głosowych.

Nie zapewniamy tłumacza migowego. W razie potrzeby – prosimy o kontakt e-mailowy.

Skip to content