W ramach prac nad Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2023-2027 przeprowadzono badanie wśród gmin z obszaru działania LGD, mające na celu określenie potrzeb w zakresie budowy i modernizacji infrastruktury społecznej i technicznej.

Poniżej przedstawiamy tabelę z zebranymi danymi:

Nazwa gminy

Potrzeby w zakresie tworzenia nowej infrastruktury technicznej w gminie na najbliższe 3 lata

Potrzeby w zakresie tworzenia nowej infrastruktury społecznej w gminie na najbliższe 3 lata

Potrzeby w zakresie modernizacji istniejącej już infrastruktury społecznej w gminie na najbliższe 3 lata

Potrzeby w zakresie modernizacji istniejącej infrastr. technicznej w gminie na najbliższe 3 lata

Baranów Sandomierski

Budowa infrastruktury drogowej o nawierzchni bitumicznej – łączna długość zapotrzebowania na powstanie nowych dróg w gminie – 23,5 km, rozbudowa chodników -łączna długość zapotrzebowania na powstanie nowych chodników w gminie – 8850 m; Zapotrzebowanie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w gminie ~ 37,0 km, Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków ~ 130 szt., Rozbudowa parkingu; Rozbudowa ścieżek pieszo-rowerowych dł. ~ 2650 m; Rozbudowa oświetlenia ulicznego w 3 sołectwach; Rozbudowa remizy OSP w Dymitrowie Małym o dodatkowy boks garażowy.

Utworzenie muzeum historii lokalnej.; Budowa domu pomocy społecznej, przystani kajakowej na Wiśle, cmentarza komunalnego, Utworzenie Centrum edukacji i promocji Puszczy Sandomierskiej (Natura 2000) oraz kultury lasowiackiej w Markach, Utworzenie ośrodka dziennego pobytu dla osób starszych; Utworzenie klubu seniora, Utworzenie żłobka, Utworzenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Przebudowa rynku, w tym budowa fontanny typu dry plaza i poprawa estetyki miasta poprzez zagospodarowanie zieleni, przebudowa budynku zlokalizowanego pod adresem Rynek 17, przebudowa i adaptacja budynku po byłej Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej w Baranowie Sandomierskim, termomodernizacja budynku remizy OSP w Baranowie Sandomierskim, Markach, modernizacja i adaptacja budynku zlokalizowanego pod adresem Rynek 24 w Baranowie Sandomierskim pod potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, modernizacja pomieszczeń w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Baranowie Sandomierskim, modernizacja pomieszczeń znajdujących się w budynku zlokalizowanym na działce nr 327/19 w Baranowie Sandomierskim, modernizacja placów zabaw, miejsc rekreacji i wypoczynku na terenie Gminy Baranów Sandomierski, budowa instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej, modernizacja i adaptacja bazy WOPR” nad Wisłą w Baranowie Sandomierskim na stanice wodną i rowerową, modernizacja zbiorników wodnych, rozbiórka istniejącego budynku gminnego na działce nr 729 w Dąbrowicy oraz budowa nowego budynku handlowo-usługowego użyteczności publicznej, modernizacja i przebudowa szkoły podstawowej w miejscowości, modernizacja przedszkola, wykończenie i adaptacja na potrzeby lokalnej społeczności I piętra Centrum Rekreacji w Durdach,, termomodernizacja budynku po byłej szkole w Dymitrowie Dużym i zagospodarowanie terenu wokół a także budynków dawnej szkoły i remizy OSP w Markach, termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Skopaniu i przebudowa Środowiskowego Domu Kultury w Skopaniu, modernizacja placu zabaw i kortu tenisowego w parku osiedlowym w Skopaniu, modernizacja placu zabaw przy przedszkolu; utworzenie Izby Regionalnej przy Parafii, w Ślęzakach, termomodernizacja i modernizacja budynku domu ludowego w Woli Baranowskiej, modernizacja placów zabaw, miejsc rekreacji i wypoczynku na terenie Gminy, w tym obszaru rekreacji „Gaj” w Woli Baranowskiej.

Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej;

Modernizacja sieci kanalizacji wody deszczowej;

Kompleksowa modernizacja dróg bitumicznych.

Bojanów

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – ok.33 km, Budowa sieci wodociągowej – ok. 1,5 km, Budowa dróg.

Nie wykazano

Projekt „modernizacja energetyczna szkół na terenie gminy Bojanów,

Modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Bojanów Przebudowa mostu w Stanach; Przebudowa dróg gminnych na długości 26,7 km

Grębów

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej – 12,5 km., Budowa dróg 10,3 km

Budowa oświetlenia ulicznego w 4 miejscowościach;

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej o długości 1,1 km.

Utworzenie 3 żłobków i 4 przedszkoli;

Remont w Gminnym Centrum Kultury, remonty 3 szkół podstawowych, remont domu ludowego,

Modernizacja wodociągu na łącznej długości 6,5 km.

Przebudowa dróg na długości 2 km., Modernizacja oświetlenia ulicznego w 8 sołectwach;

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody

Gorzyce

Budowa instalacji fotowoltaicznych; Modernizacja oświetlenia ulicznego Przebudowa dróg: 3,7 km; rozbudowę sieci

kanalizacji sanitarnej na długości – 7,3 km; rozbudowę sieci wodociągowej o długości – 1,8 km;

Budowa 2 żłobków; Budowa 2 placów zabaw; Budowa 2 boisk piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią wraz z zapleczem; Termomodernizacja 11 szkół i obiektów innych o użyteczności publicznej;

przebudowa placu zabaw przy Domu Kultury;

Rozbudowa sali gimnastycznej.

Rewitalizacja centrum Gorzyc – uporządkowanie i zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej w centrum Osiedla Gorzyce (zielony kwadrat, park relaksu (tężnia, hamaki), park niskiej i wysokiej zieleni, tereny piknikowe (stoły piknikowe), oświetlenie terenu oraz budowę i przebudowę ciągów komunikacyjnych (przedłużenie deptaka, przedłużenie chodnika – etapu I), wykonanie systemu monitoringu, budowa Domu Kultury z salą widowiskową wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego, modernizacja Domu Kultury,

Przebudowa i nadbudowa budynku Urzędu Gminy w Gorzycach; Przebudowa dróg na dł. 1,25 km

Nowa Dęba

Budowa łącznika Nowa Dęba TSSE do obwodnicy,

Budowa i rozbudowa ulic: Śmiśniewicza, W Ogrodzie, Działowej, Spacerowej, Różanej, Drozdowskiej, Budowa drogi Dębska w Os. Dęba; Budowa infrastruktury drogowej na osiedlu Północ

Budowa chodnika przy DK 9 w Os. Dęba i Poręby, wzdłuż ul. Hubala w Os. Poręby Dębskie; Budowa parkingu ul. Tetmajera, Budowa miejsc utwardzonych przy Alei Zwycięstwa, Budowa ciągu pieszo jezdnego ul. Szkolna; Budowa drogi Alfredówka – Tarnowska Wola Na Granicy, Budowa drogi wewnętrznej w Budzie S.; Rozwój oświetlenia ulicznego w Budzie S.; Przebudowa drogi powiatowej ul. Górka i Strażacka wraz z budową chodnika, budowa parkingu przy kościele i szkole, przepompowni wody, rozbudowa oświetlenia ulicznego, budowa kanalizacji deszczowej na ul. Kolnica do Mokrzyszówki , przebudowa rowu melioracyjnego na ul. Weneckiej w Chmielowie;

Budowa dróg gminnych na osiedlu domów jednorodzinnych, rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, budowa drogi wewnętrznej wraz z zjazdami do działek w Cyganach; Budowa chodnika przy drodze powiatowej, budowa drogi na Borek w Jadachach;

Zagospodarowanie budynku poszkolnego na cele mieszkaniowe, remont drogi powiatowej, uzbrojenie terenów mieszkaniowych przy leśnictwie – wodociąg, kanalizacja w Rozalinie;

Budowa odwodnienia i chodnika w Woli Tarnowskiej, budowa drogi Pogorzały, budowa oświetlenia ulicznego pomiędzy Tarnowską Wolą i Rozalinem oraz od kościoła do cmentarza, budowa drogi do Alfredówki na Spoleniskach

Budowa: przychodni zdrowia, remizy w Os. budowa placu zabaw przy remizie OSP w N. Dębie, Utworzenie Muzeum Regionalnego/Izby Regionalnej w budynku „Willa Szypowskiego”, Remont remizy na potrzeby świetlicy wiejskiej, doposażenie placu zabaw, wykonanie boiska sportowego przy szkole w Alfredówce, Budowa placu zabaw, budowa altany grillowej; rozbudowa remizy OSP w Chmielowie; Zakup instrumentów i strojów dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej oraz strojów dla mażoretek „Diament” w Chmielowie, Budowa altany grillowej i rozbudowa remizy OSP w Chmielowie; Zagospodarowanie placu sołeckiego za remizą OSP w Cyganach; Przebudowa budynku wiejskiego Krokus , Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego , budowa placu zabaw na placu za szkołą w Jadachach;

Rozbudowa remizy OSP, zagospodarowanie terenu przy remizie OSP w Rozalinie;

Budowa sali gimnastycznej przy szkol, rozbudowa remizy OSP w Woli Tarnowskiej.

Wymiana średniego samochodu-ratowniczo-gaśniczego w OSP Poręby Dębskie i Alfredówka, Przebudowa deptaka, budowa parkingu, remont tarasów widokowych, oznakowanie ścieżek edukacyjnych nad Zalewem w Budzie Stalowskiej, Remont Sali widowiskowej w CKL oraz wzbogacenie palcu zabaw przy remizie w Chmielowie;

Remont płyty boiska sportowego na stadionie, wymiana średniego samochodu-ratowniczo-gaśniczego, remont boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Cyganach;

Remont wiaty grillowej przy szkole w Jadachach;

Wymiana średniego samochodu-ratowniczo-gaśniczego w Rozalinie;

Wymiana średniego samochodu-ratowniczo-gaśniczego w Woli Tarnowskiej.

Remont przepompowni ścieków, Modernizacja układu komunikacyjnego w rejonie bloków Kościuszki 106 -108, Modernizacja kanalizacji deszczowej miasta, Modernizacja dróg gminnych ul. Krasickiego i Cmentarna, Przebudowa ul. Wczasowa – Zarzecze w Os. Dęba, Przebudowa ul. Strażackiej w Os. Poręby Dębskie, Rozbudowa ul. Wojska Polskiego i ul. Anieli Krzywoń, Przebudowa przepustu na rzece Dęba w Alfredówce Godyniec o tonażu min 8 T, Remont kładki na rzece Dąbrówka, Wymiana sieci wodociągowej i remont przepompowni ścieków w Chmielowie;

Modernizacja dróg gminnych: Mała Uliczka, Piasek, remont rowów odwadniających, remont przepompowni ścieków w Cyganach; Remont przepompowni ścieków w Jadachach; Remont drogi Szubienice oraz remont przepompowni ścieków w Woli Tarnowskiej.

Pysznica

Brandwica

Budowa kanalizacji, rozbudowa sieci wodociągowej, budowa dróg gminnych, budowa ścieżek rowerowych, odnawialne źródła energii, budowa oświetlenia ulicznego w sołectwach Brandwica i Baków, Krzaki, Chłopska Wola; Słomiana, Studzieniec,

Budowa terenów rekreacyjnych w centrum Brandwicy, Jastkowicach, budowa świetlicy wiejskiej w Bąkowie, budowa przystani kajakowej na Sanie, Rozbudowa remizy OSP Jastkowice Budowa osiedlowych placów zabaw w Pysznicy; Budowa centrum kulturalno-rekreacyjnego w Kłyżowie;

Budowa żłobko-przedszkola i rozbudowa i modernizacja Domu Kultury w Pysznicy,

Modernizacja dróg w sołectwach Brandwica i Bąków, Chłopska Wola, Jastkowice, Kłyżów, Krzaki, Pysznica, Słomiana, Studzieniec.

Modernizacja obiektów sportowych, termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej; Modernizacja budynków szkół w zakresie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Krzakach i Kłyżowie. Budowa kompleksu lekkoatletycznego oraz budynku zaplecza socjalnego w Pysznicy; Modernizacja i dostosowanie budynku ul. Wolności 275 na potrzeby krzewienia dziedzictwa lokalnego – Pysznica; zagospodarowanie terenów gminy na potrzeby Gminnego Centrum Kulturalnego w Pysznicy; adaptacja budynku zabytkowej plebanii w Pysznicy na potrzeby Muzeum/Galerii Historycznej; Adaptacja budynku przy ul. Wolności na Klub Seniora w Pysznicy; „Brama do leśnych traktów” – Słomiański Ośrodek Kultury Lasowiackiej, modernizacja i dostosowanie istniejącego budynku świetlicy wiejskiej na potrzeby turystyki wiejskiej w Słomianej;

Radomyśl nad Sanem

Budowa nowych odcinków sieci wodociągowej. Przebudowa drogi wojewódzkiej – wykonanie ciągu pieszo-rowerowego w Radomyślu, Woli Rzeczyckiej oraz Dąbrowie, przebudowa drogi wojewódzkiej – wykonanie chodnika w Chwałowicach; Budowa dróg osiedlowych oraz rozbudowa sieci wodociągowej i budowa oświetlenia ulicznego w Musikowie; Budowa kanalizacji sanitarnej w Żabnie;

Budowa żłobko-przedszkola w Chwałowicach; Budowa garażu OSP oraz ogniwa fotowoltaiczne na SUW i oczyszczalni ścieków w Radomyślu; Budowa siłowni zewnętrznej w Rzeczycy Długiej; Budowa remizy OSP w Rzeczycy Okrągłej;

Remonty bieżące dróg utwardzonych.

Zagospodarowanie terenu wokół biblioteki w Radomyślu n.Sanem; Modernizacja stadionu sportowego; zagospodarowanie placu przy Orliku w Chwałowicach; zagosp. terenu przy UG w Radomyślu nad Sanem; Doposażenie placu zabaw przy Domu Ludowym w Dąbrowie Rzeczyckiej; Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Witkowicach; Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania PSP w celu utworzenia żłobka w Woli Rzeczyckiej; Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Żabnie

Zaklików

Rozbudowa sieci wodociągowej – 700m, Budowa sieci kanalizacyjnej na Gielni i Irenie, budowa studni ujęcia wody w Karkówce; rozbudowa dwóch odcinków sieci kanalizacyjnej ul. Lipowa i ul. Świerkowa w Lipie oraz Zaklikowie; Rozbudowa sieci wodociągowej

Budowa siłowni plenerowej w Goliszowiec; Budowa placu zabaw w Starych Barakach oraz Zdziechowice Drugie;

Remont budynku sołeckiego w Gielni; remont budynku wraz budową parkingu przed budynkiem OSP i sali spotkań w Goliszowiec, remont budynku sołeckiego, przebudowa pochylni dla osób niepełnosprawnych w Irenie, utwardzenie ternu przy budynku sali zebrań wiejskich w Karkówce; przebudowa i remont budynku NZOZ w Lipie, przebudowa kotłowni w budynku ZS w Lipie wraz z wymianą kotłów gazowych; Przebudowa i remont budynku dawnej szkoły w Łysakowie; Remont budynku Sali zebrań wiejskich w msc. Łysaków Kolonia; Przebudowa budynku byłego NZOZ w Zaklikowie; Remont budynku OSP w Zdziechowicach, modernizacja budynku NZOZ w Zdziechowicach, przebudowa kotłowni w budynku ZS w Lipie wraz z wymianą kotłów gazowych.

Modernizacja dróg wewnętrznych, budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej Antoniówka – Dąbrowa, modernizacja oświetlenia ulicznego ze starych lamp na energooszczędne lampy LED we wszystkich sołectwach gminy;

Zaleszany

Sieci wodociągowe- 18,2 km, sieci kanalizacyjne-27,5 km, budowa parkingów wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, budowa drogi dojazdowej -3,7 km, Budowa parkingów wraz z towarzyszącą infr. techniczną w Zbydniowie;

Budowa Domu Ludowego w Agatówce, Motyczu Szlacheckim, Obojnej, Pilchów; Zagosp. przestrzeni publicznej poprzez budowę miejsca rekreacji dla dzieci i młodzieży – miasteczko rowerowe w Turbi.

Budowa placu zabaw w Dzierdziówce, Kępiu Zaleszańskim; Przebudowa i remont Domu Ludowego w Motyczu Szlacheckim.

Sieci wodociągowe- 139,0 km, sieci kanalizacyjne- przebudowa pompowni ścieków, przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych.

 

Skip to content