W dniu 12 września 2022 roku w Sali Narad Urzędu Gminy Zaleszany odbyła się Konferencja Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”, podsumowująca cykl spotkań konsultacyjnych nt. tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2023-2027.

Celem konferencji było:

 • Podsumowanie przeprowadzonych spotkań informacyjnych;
 • Prezentacja wyników wypracowanych podczas spotkań;
 • Zapoznanie uczestników z celami i założeniami LSR;
 • Zainicjowanie dyskusji na temat LSR.

W konferencji wzięli udział:

 • Przedstawiciele samorządów,
 • Przedsiębiorcy,
 • Mieszkańcy,
 • Przedstawiciele organizacji pozarządowych,
 • Inni zainteresowani.

Program konferencji:

 1. Wprowadzenie,
 2. Podsumowanie przeprowadzonych spotkań informacyjnych,
 3. Prezentacja mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń obszaru działania LGD wypracowanych na przeprowadzonych spotkaniach informacyjnych,
 4. Prezentacja potrzeb i problemów obszaru działania LGD zgłoszonych podczas spotkań informacyjnych,
 5. Prezentacja celów i ich hierarchii w LSR,
 6. Prezentacja grup docelowych dla poszczególnych celów LSR,
 7. Dyskusja,
 8. Podsumowanie spotkania.

Podczas konferencji zaprezentowano wyniki przeprowadzonych spotkań konsultacyjnych. Uczestnicy spotkania zapoznali się z mocnymi i słabymi stronami oraz szansami i zagrożeniami obszaru działania LGD. Przedstawiono również potrzeby i problemy zgłoszone przez mieszkańców podczas spotkań informacyjnych.

Głównym punktem programu była prezentacja celów i założeń LSR. Zaprezentowano hierarchię celów oraz grupy docelowe dla poszczególnych celów. Uczestnicy spotkania mieli możliwość zadawania pytań i zgłaszania uwag.

Konferencja zakończyła się dyskusją. Uczestnicy spotkania podzielili się swoimi opiniami na temat LSR. Dyskusja była owocna i pozwoliła na zebranie cennych uwag, które zostaną wykorzystane w dalszych pracach nad LSR.

Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania” dziękuje wszystkim uczestnikom konferencji za udział i zaangażowanie.

Zapraszamy do śledzenia informacji na temat LSR na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz w mediach społecznościowych.

Link do pobrania: Raport z Konferencji podsumowującej (format PDF, pojemność 610 kB)

Link do pobrania: Protokół z Konferencji podsumowującej (format PDF, pojemność 230 kB)

Zdjęcia z konferencji:

Na zdjęciu widoczne są osoby biorące udział w prelekcji

Na zdjęciu sala konferencyjna z prowadzącymi w trakcie obrad Na zdjęciu sala konferencyjna wraz z zaproszonymi Gośćmi

Skip to content