Ogłaszane nabory

Ogłoszenie o naborze wniosków 6/2021

(Przedsięwzięcie III.4.1.Tworzenie ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej lub turystycznej/ zakres: Zachowania dziedzictwa lokalnego. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych).

Ogłoszenie o naborze wniosków 5/2021

(Przedsięwzięcie III.1.1.Poprawa funkcjonalności ogólnodostępnych obiektów użyteczności publicznej świadczących usługi: kulturalne lub edukacyjno-oświatowe lub opiekuńcze lub rekreacyjne/ zakres: Zachowania dziedzictwa lokalnego. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych).

Ogłoszenie o naborze wniosków 4/2021

(Przedsięwzięcie I.4.1 Bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla nowo powstających lub istniejących mikroprzedsiębiorstw ukierunkowane na wykorzystanie potencjału rolniczego i gospodarczego LGD/ zakres: Rozwijanie działalności gospodarczej)

Ogłoszenie o naborze wniosków 3/2021

(Przedsięwzięcie I.3.1. Bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla nowo powstających mikroprzedsiębiorstw ukierunkowanych na wykorzystanie potencjału turystycznego LGD/ zakres: Podejmowanie działalności gospodarczej).

Ogłoszenie o naborze wniosków 2/2021

(Przedsięwzięcie I.1.1. Bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla istniejących mikro i małych przedsiębiorstw ukierunkowanych na wykorzystanie potencjału społecznego i gospodarczego LGD/ zakres: Rozwijanie działalności gospodarczej).

Wyniki posiedzenia Rady LGD w ramach naboru 1/2021

W dniu 1 lutego 2021 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania” dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy w ramach „Pozostałych działań konkursowych”. Ocenie podlegał jeden wniosek, który wpłynął w naborze nr: 1/2021 – Realizacja inicjatyw społecznych na rzecz ochrony środowiska i przeciwdziałaniu zmianom klimatu

Ogłoszenie o naborze wniosków 1/2021

(Przedsięwzięcie III.2.2. Realizacja inicjatyw społecznych na rzecz ochrony środowiska i przeciwdziałaniu zmianom klimatu/ Zakres: Zachowanie dziedzictwa lokalnego. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych).

Ponowna ocena wniosku w ramach naboru 6/2020 w wyniku przeprowadzonej procedury odwoławczej

W dniu 2 grudnia 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”, w sprawie ponownej oceny wniosku złożonego w ramach naboru 6/2020 w wyniku przeprowadzonej procedury odwoławczej.

Rozstrzygnięcie protestu w ramach naboru 6/2020

W dniu 22 października 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”, na którym został rozpatrzony protest. Złożony protest dotyczył naboru nr:

 • 6/2020 – „Rozwijanie działalności gospodarczej” poprzez Bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw wdrażających projekty innowacyjne w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 r.

Wyniki posiedzenia Rady w ramach oceny i wyboru Grantobiorców

W dniu 8 października 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania” dotyczące oceny i wyboru do finansowania Grantobiorców objętych wnioskami o powierzenie grantu w ramach zakresu tematycznego: Zachowanie dziedzictwa lokalnego – w tym wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego. Ocenie podlegały wnioski, które wpłynęły w naborze nr: 1/2020/G – Działania na rzecz poprawy jakości życia grup defaworyzowanych

Wyniki posiedzenia Rady LGD w ramach naborów nr 4/2020 oraz nr 6/2020

W dniu 30 września 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania” dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy w ramach – „Rozwijania działalności gospodarczej”. Ocenie podlegały wnioski, które wpłynęły w naborach nr: 4/2020 – „Tworzenie, rozwój i promocja turystyki” oraz 6/2020 – „Bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw wdrażających projekty innowacyjne”.

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 6/2020

(Przedsięwzięcie I.2.1. Bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw wdrażających projekty innowacyjne/ zakres: Rozwijanie działalności gospodarczej)

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2020

(Przedsięwzięcie I.4.1. Bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla nowo powstających lub istniejących mikroprzedsiębiorstw ukierunkowane na wykorzystanie potencjału rolniczego i gospodarczego LGD/ zakres: Rozwijanie działalności gospodarczej)

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2020

(Przedsięwzięcie I.3.2. Tworzenie, rozwój i promocja turystyki/ zakres: Rozwijanie działalności gospodarczej)

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2020/G

(Przedsięwzięcie II.2.1. Działania na rzecz poprawy jakości życia grup defaworyzowanych/ zakres: Zachowanie dziedzictwa lokalnego- w tym wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego)

Rozstrzygnięcie protestu w ramach naboru 4/2019 oraz ponowna ocena wniosków z naborów 4/2019 oraz 6/2019

W dniu 2 marca 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”, na którym został rozpatrzony protest złożony w ramach naboru 4/2019. Na posiedzeniu Rady Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania” dokonano również ponownej oceny wniosków w ramach naboru 4/2019, 6/2019 w wyniku przeprowadzonej procedury odwoławczej.

Ponowna ocena wniosków w ramach naboru 4/2019, 6/2019, 7/2019 w wyniku przeprowadzonej procedury odwoławczej

W dniu 29 stycznia 2020r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”, w sprawie ponownej oceny wniosków w ramach naboru 4/2019, 6/2019, 7/2019 w wyniku przeprowadzonej procedury odwoławczej.

Wyniki posiedzenia Rady LGD w ramach naborów nr 1-3/2020

 • 1/2020 – Przedsięwzięcie I.4.1. Bezpośrednie dotacja inwestycyjne dla nowo powstających lub istniejących mikroprzedsiębiorstw ukierunkowane na wykorzystanie potencjału rolniczego i gospodarczego LGD/ zakres: Rozwijanie działalności gospodarczej
 • 2/2020 –  Przedsięwzięcie III.1.1.Poprawa funkcjonalności ogólnodostępnych obiektów użyteczności publicznej świadczących usługi: kulturalne lub edukacyjno-oświatowe lub opiekuńcze lub rekreacyjne/ zakres: Zachowania dziedzictwa lokalnego. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych
 • 3/2020 – Przedsięwzięcie III.4.1.Tworzenie ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej lub turystycznej/ zakres: Zachowania dziedzictwa lokalnego. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2020

(Przedsięwzięcie III.4.1.Tworzenie ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej lub turystycznej/ zakres: Zachowania dziedzictwa lokalnego. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych).

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2020

(Przedsięwzięcie III.1.1.Poprawa funkcjonalności ogólnodostępnych obiektów użyteczności publicznej świadczących usługi: kulturalne lub edukacyjno-oświatowe lub opiekuńcze lub rekreacyjne/ zakres: Zachowania dziedzictwa lokalnego. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych).

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2020

(Przedsięwzięcie I.4.1. Bezpośrednie dotacja inwestycyjne dla nowo powstających lub istniejących mikroprzedsiębiorstw ukierunkowane na wykorzystanie potencjału rolniczego i gospodarczego LGD/ zakres: Rozwijanie działalności gospodarczej).

Rozstrzygnięcie protestów w ramach naborów nr 4/2019, nr 6/2019 oraz nr 7/2019

W dniu 6 grudnia 2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”, na którym zostały rozpatrzone protesty. Złożone protesty dotyczyły naborów: nr 4/2019, 6/2019 oraz 7/2019.

Rozstrzygnięcie protestu w ramach naboru nr 4/2019

Złożony protest dotyczył naboru nr 4/2019  w zakresie „Podejmowania działalności gospodarczej” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Wyniki posiedzenia Rady LGD w ramach naborów nr 6-7/2019

 • 6/2019 –  Rozwijanie działalności gospodarczej poprzez bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla istniejących mikro i małych przedsiębiorstw ukierunkowanych na wykorzystanie potencjału społecznego i gospodarczego LGD
 • 7/2019 –  Rozwijanie działalności gospodarczej poprzez bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla nowo powstających lub istniejących mikroprzedsiębiorstw ukierunkowane na wykorzystanie potencjału rolniczego i gospodarczego LGD

Wyniki posiedzenia Rady LGD w ramach naborów nr 4-5/2019

 • 4/2019 –  Podejmowanie działalności gospodarczej poprzez bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla nowo powstających mikroprzedsiębiorstw tworzonych przez grupy defaworyzowane
 • 5/2019 –  Podejmowanie działalności gospodarczej poprzez bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla nowo powstających mikroprzedsiębiorstw ukierunkowanych na wykorzystanie potencjału turystycznego LGD

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2019

(Przedsięwzięcie I.1.2. Bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla nowo powstających mikroprzedsiębiorstw tworzonych przez grupy defaworyzowane/ zakres: Podejmowanie działalności gospodarczej).

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2019

(Przedsięwzięcie I.3.1. Bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla nowo powstających mikroprzedsiębiorstw ukierunkowanych na wykorzystanie potencjału turystycznego LGD/ zakres: Podejmowanie działalności gospodarczej).

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 6/2019

(Przedsięwzięcie I.1.1. Bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla istniejących mikro i małych przedsiębiorstw ukierunkowanych na wykorzystanie potencjału społecznego i gospodarczego LGD/ zakres: Rozwijanie działalności gospodarczej).

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 7/2019

(Przedsięwzięcie I.4.1. Bezpośrednie dotacja inwestycyjne dla nowo powstających lub istniejących mikroprzedsiębiorstw ukierunkowane na wykorzystanie potencjału rolniczego i gospodarczego LGD/ zakres: Rozwijanie działalności gospodarczej).

 

Wyniki posiedzenia Rady LGD w ramach naborów nr 1-3/2019

 • 1/2019 –  Działania na rzecz poprawy jakości usług realizowanych w obszarze działań: kulturalnych lub edukacyjno-oświatowych lub opiekuńczych lub rekreacyjnych/ zakres: Zachowanie dziedzictwa lokalnego; Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej; Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych;
 • 2/2019 –  Tworzenie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury publicznej wykorzystującej elementy sprzyjające ochronie środowiska ukierunkowanej na zaspakajanie potrzeb mieszkańców obszaru LGD/ zakres: Zachowanie dziedzictwa lokalnego; Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej; Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych;
 • 3/2019 – Realizacja inicjatyw społecznych na rzecz ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu/ zakres: Zachowanie dziedzictwa lokalnego; Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej; Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2019

(Przedsięwzięcie III.1.2. Działania na rzecz poprawy jakości usług realizowanych w obszarze działań: kulturalnych lub edukacyjno-oświatowych lub opiekuńczych lub rekreacyjnych/ zakres: Zachowanie dziedzictwa lokalnego. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych ).

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2019

(Przedsięwzięcie III.2.1. Tworzenie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury publicznej wykorzystującej elementy sprzyjające ochronie środowiska ukierunkowanej na zaspakajanie potrzeb mieszkańców obszaru LGD/ zakres: Zachowanie dziedzictwa lokalnego. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych ).

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2019

(Przedsięwzięcie III.2.2. Realizacja inicjatyw społecznych na rzecz ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu/ zakres: Zachowanie dziedzictwa lokalnego. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych ).

Wyniki posiedzenia Rady LGD w ramach naborów nr 1-5/2018

 • 1/2018 –  Podejmowanie działalności gospodarczej poprzez bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla nowo powstających mikroprzedsiębiorstw tworzonych przez grupy defaworyzowane
 • 2/2018 –  Podejmowanie działalności gospodarczej poprzez bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla nowo powstających mikroprzedsiębiorstw ukierunkowanych na wykorzystanie potencjału turystycznego LGD
 • 3/2018 – Rozwijanie działalności gospodarczej poprzez bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla istniejących mikro i małych przedsiębiorstw ukierunkowanych na wykorzystanie potencjału społecznego i gospodarczego LGD
 • 4/2018 – Rozwijanie działalności gospodarczej poprzez bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw wdrażających projekty innowacyjne
 • 5/2018 – Rozwijanie działalności gospodarczej poprzez tworzenie, rozwój i promocję turystyki

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2018

(Rozwijanie działalności gospodarczej poprzez tworzenie, rozwój i promocję turystyki)

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2018

(Rozwijanie działalności gospodarczej poprzez bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw wdrażających projekty innowacyjne)

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2018

(Rozwijanie działalności gospodarczej poprzez bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla istniejących mikro i małych przedsiębiorstw ukierunkowanych na wykorzystanie potencjału społecznego i gospodarczego LGD)

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2018

(Podejmowanie działalności gospodarczej poprzez bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla nowo powstających mikroprzedsiębiorstw ukierunkowanych na wykorzystanie potencjału turystycznego LGD)

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2018

(Podejmowanie działalności gospodarczej poprzez bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla nowo powstających mikroprzedsiębiorstw tworzonych przez grupy defaworyzowane).

 

Posiedzenie Rady LGD w dniu 10 stycznia 2018 r.

W związku z wpłynięciem w dniu 22 grudnia 2017 r. na adres e-mailowy LGD prośby Zarządu Województwa o wydanie opinii organu decyzyjnego LGD w sprawie wprowadzenia zmiany umowy o przyznanie pomocy Nr 00107-6935-UM0910228/17 z dnia 16.10.2017 r. dotyczącej zadania pn. „Zakup wyposażenia do warsztatu samochodowego w celu podniesienia konkurencyjności firmy”, zawartej pomiędzy Wojciechem Kułaga „Cegielnia Polowa”, a Samorządem Województwa Podkarpackiego, w dniu 10 stycznia 2018 r. Rada Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania” wydała stosowną opinię w formie uchwały.

 

Rozstrzygnięcie protestów w ramach naboru nr 5/2017 oraz nr 6/2017

Złożone protesty dotyczyły naborów nr 5/2017  oraz nr 6/2017 w zakresie: rozwijania działalności gospodarczej, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Wyniki posiedzenia Rady w ramach oceny i wyboru Grantobiorców

Wyniki posiedzenia Rady LGD w ramach oceny wniosków o powierzenie grantu złożonych w ramach naborów nr:

 • 1/2017/G – „Organizacja i realizacja wydarzeń społecznych, kulturalnych, edukacyjno-oświatowych, wykorzystujących potencjał LGD” – w ramach zakresu: Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, a także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych / Zachowania dziedzictwa lokalnego / Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.
 • 2/2017/G – „Organizacja wydarzeń rekreacyjnych, wykorzystujących zasoby turystyczno – rekreacyjne LGD” – w ramach zakresu: Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, a także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych / Zachowania dziedzictwa lokalnego / Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

 

Wyniki posiedzenia Rady LGD w ramach naborów nr 3-6/2017

Wyniki posiedzenia Rady LGD w ramach oceny wniosków złożonych w ramach naborów nr:

 • 4/2017 – „4/2017 – „Bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla nowo powstających mikroprzedsiębiorstw ukierunkowanych na wykorzystanie potencjału turystycznego LGD” – w ramach zakresu w ramach zakresu „Rozwijanie działalności gospodarczej”
 • 5/2017 – „Bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw wdrażających projekty innowacyjne” – w ramach zakresu „Rozwijanie działalności gospodarczej”
 • 6/2017 – „Bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw tworzących miejsca pracy dla grup defaworyzowanych” – w ramach zakresu „Rozwijanie działalności gospodarczej”
 • w ramach naboru nr 3/2017 – ” Bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla nowo powstających mikroprzedsiębiorstw tworzonych przez grupy defaworyzowane”  w ramach zakresu „Rozwijanie działalności gospodarczej” do Biura LGD nie wpłynął żaden wniosek.

Wyniki posiedzenia Rady LGD w ramach naborów nr 1-2/2017

Wyniki posiedzenia Rady LGD w ramach oceny wniosków złożonych w ramach naborów nr:

 • 1/2017 – „Poprawa funkcjonalności ogólnodostępnych obiektów użyteczności publicznej świadczących usługi: kulturalne lub edukacyjno-oświatowe lub opiekuńcze lub rekreacyjne”,
 • 2/2017 – „Tworzenie ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej lub turystycznej”

– w ramach zakresu tematycznego: Zachowanie dziedzictwa lokalnego / Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej / Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2017/G

(Przedsięwzięcie II.1.2.Organizacja wydarzeń rekreacyjnych, wykorzystujących zasoby turystyczno-rekreacyjne LGD/ zakres: Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, a także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych. Zachowanie dziedzictwa lokalnego. Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych).

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2017/G

(Przedsięwzięcie II.1.1.Organizacja i realizacja wydarzeń społecznych, kulturalnych, edukacyjno-oświatowych, wykorzystujących potencjał LGD/ zakres: Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, a także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych. Zachowanie dziedzictwa lokalnego. Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych).

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 6/2017

(Rozwijanie działalności gospodarczej poprzez bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw tworzących miejsca pracy dla grup defaworyzowanych)

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2017

(Rozwijanie działalności gospodarczej poprzez bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw wdrażających projekty innowacyjne)

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2017

(Podejmowanie działalności gospodarczej poprzez bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla nowo powstających mikroprzedsiębiorstw ukierunkowanych na wykorzystanie potencjału turystycznego LGD)

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2017

(Podejmowanie działalności gospodarczej poprzez bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla nowo powstających mikroprzedsiębiorstw tworzonych przez grupy defaworyzowane).

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2017

(Przedsięwzięcie III.4.1.Tworzenie ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej lub turystycznej/ zakres: Zachowania dziedzictwa lokalnego. Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych).

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2017

(Przedsięwzięcie III.1.1.Poprawa funkcjonalności ogólnodostępnych obiektów użyteczności publicznej świadczących usługi: kulturalne lub edukacyjno-oświatowe lub opiekuńcze lub rekreacyjne/ zakres: Zachowania dziedzictwa lokalnego. Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych).

Rozstrzygnięcie protestu w ramach naboru nr 3/2016

Złożony protest dotyczył naboru nr 3/2016 w zakresie: rozwijania działalności gospodarczej, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Wyniki posiedzenia Rady LGD w ramach naborów nr 1-5/2016

Wyniki posiedzenia Rady LGD w ramach oceny wniosków złożonych w ramach naborów nr:

 • 1/2016 – „Podejmowanie działalności gospodarczej”,
 • 2/2016 – „Podejmowanie działalności gospodarczej”,
 • 3/2016 -„Rozwijanie działalności gospodarczej”,
 • 4/2016 -„Rozwijanie działalności gospodarczej”
 • 5/2016 -„Rozwijanie działalności gospodarczej”.

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2016

(Podejmowanie działalności gospodarczej poprzez bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla nowo powstających mikroprzedsiębiorstw tworzonych przez grupy defaworyzowane)

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2016

(Podejmowanie działalności gospodarczej poprzez bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla nowo powstających mikroprzedsiębiorstw ukierunkowanych na wykorzystanie potencjału turystycznego LGD)

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2016

(Rozwijanie działalności gospodarczej poprzez bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla istniejących mikro i małych przedsiębiorstw ukierunkowanych na wykorzystanie potencjału społecznego i gospodarczego LGD)

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2016

(Rozwijanie działalności gospodarczej poprzez:

– bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw wdrażających projekty innowacyjne

– bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw tworzących miejsca pracy dla grup defaworyzowanych)

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2016

(Rozwijanie działalności gospodarczej poprzez tworzenie, rozwój i promocję turystyki)

Skip to content