LSR to dokument określający kierunki rozwoju naszego regionu na najbliższe lata. Ma on na celu poprawę jakości życia mieszkańców oraz zwiększenie potencjału rozwojowego obszaru LGD.

Twoje pomysły i wizja przyszłości są dla nas ważne!

Oferujemy szereg możliwości udziału w procesie konsultacyjnym:

1. Warsztaty:

 • Najważniejszy element konsultacji.
 • Otwarte dla wszystkich zainteresowanych.
 • Informacje o terminach i szczegółach na nowej stronie internetowej LGD.
 • Celem warsztatów jest:
  • Zaprezentowanie diagnozy obszaru i jego potencjału.
  • Wspólne opracowanie celów LSR, przedsięwzięć i wskaźników.
  • Skupienie się na głównych zagadnieniach podejścia LEADER.

2. Spotkania w gminach:

 • Jedno spotkanie w każdej gminie objętej LSR.
 • Skupione na diagnozie obszaru i jego analizie.
 • Szczególna uwaga na główne zagadnienia podejścia LEADER.
 • Wypracowanie celów LSR, przedsięwzięć i wskaźników.

3. Konsultacje online:

 • Możliwość wypowiedzenia się i wpływu na kształt Strategii.
 • Prowadzone w trybie ciągłym od udostępnienia materiałów warsztatowych.
 • Dostępne na stronie internetowej LGD.

4. Konferencja podsumowująca:

 • Podsumowanie wniosków z konsultacji w gminach.
 • Przedstawienie wypracowanej LSR.

5. Kolportaż materiałów informacyjnych:

 • Bieżące informacje na stronach internetowych gmin i LGD.
 • Odpowiedzi na pytania na adres biuro@lasowiacka.pl.
 • Współpraca z mediami lokalnymi.
 • Ulotki i materiały informacyjne.
 • Informacje na tablicach ogłoszeń w urzędach gmin.
 • Informacje przekazywane przez członków LGD.

Wszystkie działania informacyjne będą zawierać informacje o pomocy z UE.

Lokalna Strategia Rozwoju będzie współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zapraszamy do aktywnego udziału w tworzeniu lepszej przyszłości dla naszego regionu!

Skip to content