Podejmowanie działalności gospodarczej

WAŻNE!

W dniu 25 maja br. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).

W związku z powyższym aktualne formularze oświadczeń i zgód w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych, w celach związanych z ubieganiem się o wsparcie w ramach podziałania 19.2, które należy załączyć wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy/umową o przyznaniu pomocy/wnioskiem o płatność, udostępniane są (wraz z dokumentami aplikacyjnymi) na stronach lokalnych grup działania.

UWAGA!

Na podstawie art. 37 ust.1 pkt 2 oraz art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1234), Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) zaktualizowała wzory formularzy umów o przyznaniu pomocy oraz formularzy wniosków o płatność  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. 

Zmienione formularze umów o przyznaniu pomocy oraz wniosków o płatność obowiązują od dnia 4 lipca 2022 r.

Poprzednie wersje dokumentów aplikacyjnych oraz umów o przyznaniu pomocy znajdują się w Dokumentach archiwalnych

II. Operacje w zakresie PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wniosek o przyznanie pomocy

Uwaga! Zarządzeniem Prezesa ARiMR Nr 101/2022 oraz Nr 102/2022 z dnia 27 lipca 2022 r. wprowadzone zostały nowe wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z) – obowiązuje od 28 lipca 2022 r.

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  – wersja 5z – otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) – wersja 5z – otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z) – otwórz

2) Biznesplan (wersja 5z)

 • Biznesplan (.pdf) – otwórz
 • Biznesplan (.docx) – otwórz
 • Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) – otwórz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 5z) – otwórz
 • Informacje dla następcy prawnego/nabywcy ubiegającego się o przyznanie pomocy – otwórz

Umowa

Uwaga!
04.07.2022 r. została udostępniona wersja 6z: umowy o przyznaniu pomocy

3) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 6z) – obowiązuje od 4 lipca 2022 r.

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – otwórz
 • Załącznik nr 1 Biznesplan (pdf.) – otwórz
 • Załącznik nr 2 Wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) – otwórz
 • Załącznik nr 3 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji – otwórz
 • Załącznik nr 4 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy – otwórz
 • Załącznik nr 5 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim/ o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej – otwórz
 • Załącznik nr 6 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – otwórz

Aneksy

4) Aneks do umów o przyznanie pomocy zawartych przed 21.12.2020 r. – otwórz

Wniosek o płatność

Uwaga! 04.07.2022 r. został udostępniony wniosek o płatność wraz z instrukcją jego wypełniania w wersji 5z

5) Formularz wniosku o płatność (wersja 5z) – obowiązuje od 4 lipca 2022 r.

 • Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 5z – otwórz
 • Wniosek o płatność (.xlsx) – wersja 5z – otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf) – otwórz
 • Załącznik nr 2 – wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty – otwórz
 • Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (.xlsx) – otwórz
 • Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (.pdf) – otwórz 
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji biznesplanu – otwórz

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/ Informacja po realizacji operacji

6) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu/informacji po realizacji operacji (IMRB/IPRO)

 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacji po realizacji operacji (.pdf) – otwórz
 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/ Informacja po realizacji operacji (.xlsx) – otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu/ informacji po realizacji operacji (.pdf) – otwórz

7) Wskazówki dla użytkowników formularzy wniosków przygotowanych w MS Excel 2013 dla poddziałań 19.2, 19.3 i 19.4 – otwórz

8) Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowychotwórz

Dokumenty aplikacyjne w poprzednich wersjach są dostępne w archiwum.

Dokumenty archiwalne

Skip to content