Celem spotkań było:

 • Zapoznanie mieszkańców z założeniami nowej LSR.
 • Zebranie opinii i uwag na temat kierunków rozwoju regionu.
 • Określenie priorytetów inwestycyjnych na lata 2023-2027.

Spotkania odbyły się w każdej z gmin należących do LGD:

 • Baranów Sandomierski,
 • Bojanów,
 • Gorzyce,
 • Grębów,
 • Nowa Dęba,
 • Pysznica,
 • Radomyśl nad Sanem,
 • Zaklików,
 • Zaleszany.

Łącznie w spotkaniach wzięło udział 83 osoby. Uczestnicy reprezentowali różne sektory, między innymi:

 • Przedsiębiorcy,
 • Rolnicy,
 • Samorządowcy,
 • Organizacje pozarządowe,
 • Mieszkańcy.

Spotkania przebiegały według następującego programu:

 1. Wprowadzenie;
 2. Analiza mocnych i słabych stron obszaru działania LGD;
 3. Analiza szans i zagrożeń obszaru działania LGD;
 4. Definiowanie potrzeb i problemów obszaru działania LGD;
 5. Określenie celów LSR;
 6. Identyfikacja grup docelowych dla poszczególnych celów LSR;
 7. Podsumowanie spotkania.

Dodatkowo udostępniono ankietę (link do ankiety: https://prow2014-2020.lasowiacka.pl/ankieta-na-potrzeby-opracowania-lokalnej-strategii-rozwoju/) oraz fiszkę projektową (link do fiszki projektowej: https://prow2014-2020.lasowiacka.pl/fiszka-projektowa-na-potrzeby-opracowania-lokalnej-strategii-rozwoju/), w których można było zgłaszać propozycje projektów do realizacji w ramach LSR.

Zebrane podczas spotkań i ankiet dane zostaną wykorzystane do opracowania ostatecznej wersji LSR.

Poniżej przedstawiamy krótkie podsumowanie wyników konsultacji.

Najważniejsze mocne strony regionu:

 • Bogate dziedzictwo kulturowe i historyczne;
 • Piękne krajobrazy;
 • Potencjał turystyczny;
 • Rozwinięte rolnictwo i przetwórstwo żywności;
 • Przedsiębiorczy mieszkańcy.

Najważniejsze słabe strony regionu:

 • Niewystarczająca infrastruktura;
 • Wysokie bezrobocie;
 • Niedostateczne wykorzystanie potencjału turystycznego;
 • Słabe powiązania między sektorem rolniczym a przetwórstwem żywności;
 • Mała aktywność społeczna.

Najważniejsze szanse dla regionu:

 • Rozwój turystyki;
 • Wzrost inwestycji;
 • Tworzenie nowych miejsc pracy;
 • Wykorzystanie funduszy unijnych;
 • Poprawa infrastruktury.

Najważniejsze zagrożenia dla regionu:

 • Spadek liczby ludności;
 • Starzenie się społeczeństwa;
 • Zmiany klimatu;
 • Konkurencja ze strony innych regionów;
 • Niewystarczające wsparcie dla rolnictwa.

Najważniejsze potrzeby i problemy zgłoszone przez uczestników spotkań:

 • Poprawa infrastruktury drogowej i komunikacyjnej;
 • Rozwój infrastruktury turystycznej;
 • Tworzenie nowych miejsc pracy;
 • Wsparcie dla lokalnych przedsiębiorców;
 • Poprawa jakości edukacji;
 • Dostęp do opieki zdrowotnej;
 • Integracja społeczna.

Najważniejsze cele LSR zgłoszone przez uczestników spotkań:

 • Rozwój turystyki;
 • Wzrost inwestycji;
 • Tworzenie nowych miejsc pracy;
 • Poprawa infrastruktury;
 • Rozwój kapitału ludzkiego;
 • Ochrona środowiska;
 • Integracja społeczna.

Zapraszamy do udziału w prezentacji publicznej projektu LSR, która odbędzie się 12.09.2022 roku o godzinie 9:00 w Urzędzie Gminy w Zaleszanach.

Link do pobrania: Raport zbiorczy z konsultacji społecznych 2022 (format PDF, pojemność 753 kB)

Skip to content