Niniejszy raport z wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2014-2020 został opracowany w odpowiedzi na wytyczne Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Raport ten został opracowany przez Spółkę Conectedness przy wsparciu Fundacji Socjometr w okresie od 9 marca do 30 czerwca 2022 roku i jest efektem przeprowadzonej ewaluacji ex-post w oparciu o wypracowane na potrzeby opracowania raportu narzędzia badawcze.

Celem raportu jest:

 • Przedstawienie postępów w realizacji celów LSR,
 • Określenie wpływu LSR na rozwój obszaru LGD,
 • Sformułowanie wniosków i rekomendacji dotyczących dalszego wdrażania LSR.

Główne wnioski z raportu:

 • Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania” skutecznie realizowało założenia LSR.
 • LSR miała pozytywny wpływ na rozwój obszaru LGD.
 • Wzrosła świadomość mieszkańców na temat korzyści płynących z działalności LGD.
 • Zwiększyła się liczba projektów realizowanych na obszarze LGD.
 • Poprawiła się jakość infrastruktury na obszarze LGD.
 • Wzrosła atrakcyjność turystyczna obszaru LGD.
 • Zwiększyło się zaangażowanie mieszkańców w życie społeczne.

Rekomendacje:

 • Kontynuować realizację LSR w kolejnym okresie programowania.
 • Skupić się na realizacji projektów, które mają największy wpływ na rozwój obszaru LGD.
 • Wzmocnić współpracę z partnerami lokalnymi.
 • Zwiększyć poziom promocji LSR i jej efektów.
 • Prowadzić regularne badania monitorujące wpływ LSR na rozwój obszaru LGD.

Podsumowanie:

Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania” może być dumne z efektów wdrażania LSR na lata 2014-2020. LSR miała pozytywny wpływ na rozwój obszaru LGD i przyczyniła się do poprawy życia jego mieszkańców.

Należy podkreślić, że niniejszy raport jest jedynie skróconą wersją pełnej dokumentacji. Pełna dokumentacja jest dostępna w siedzibie Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”.

Link do pobrania: Raport ewaluacyjny (format PDF, pojemność 2,4 MB)

Skip to content