W dniach 12-13 lutego 2024 roku w Rzeszowie odbyło się spotkanie z przedstawicielami lokalnych grup działania (LGD) z terenu województwa podkarpackiego. Organizatorem wydarzenia był Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

Część merytoryczną szkolenia przygotowali pracownicy Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich. Podczas spotkania omówiono szereg istotnych zagadnień związanych z nową perspektywą finansową Unii Europejskiej na lata 2023-2027, a także z funkcjonowaniem LGD w tym okresie.

Główne tematy poruszane podczas spotkania obejmowały:

  • Nowa perspektywa finansowa: Przedstawiono założenia i cele nowej perspektywy finansowej UE, kładąc nacisk na aspekty istotne dla działalności LGD.
  • Podstawowe zobowiązania stron wynikające z umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność: Omówiono szczegółowo prawa i obowiązki LGD oraz instytucji zarządzających Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w kontekście realizacji strategii LGD.
  • Harmonogram naborów wniosków: Zaprezentowano kalendarz naborów wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2023-2027.
  • Aktualny stan wdrażania poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”: Przedstawiono postępy w realizacji projektów współfinansowanych z tego poddziałania, a także omówiono wyzwania i dobre praktyki.

Spotkanie miało charakter informacyjno-konsultacyjny i stanowiło platformę wymiany doświadczeń i dobrych praktyk wśród przedstawicieli LGD z województwa podkarpackiego. Uczestnicy spotkania otrzymali również materiały szkoleniowe oraz kontakt do osób odpowiedzialnych za poszczególne zagadnienia.

Link do pełnej podsumowania spotkania: https://prow.podkarpackie.pl/index.php/test-1/321-spotkanie-z-przedstawicielami-lgd-z-terenu-wojewodztwa-podkarpackiego

Zdjęcia ze spotkania:

Skip to content