Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania” rozpoczyna cykl spotkań w formie konsultacji społecznych, mających na celu opracowanie przy udziale mieszkańców naszego obszaru nowej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2023-2027 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Przyjdź na spotkanie konsultacyjne i wypracuj z nami nową Lokalną Strategię Rozwoju w perspektywie finansowej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2023-2027, w tym:

  • Analizę mocnych i słabych stron obszaru działania LGD,
  • Analizę szans i zagrożeń obszaru działania LGD,
  • Definiowanie potrzeb i problemów obszaru działania LGD,
  • Określenie celów LSR,
  • Identyfikację grup docelowych dla poszczególnych celów LSR.

Twoje pomysły i wizja przyszłości są dla nas ważne. Nic o Nas bez Nas!
Zapraszamy  lokalnych liderów, sołtysów, radnych, przedstawicieli samorządu, ośrodków kultury, kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych, stowarzyszeń, fundacji, związków wyznaniowych, lokalnych przedsiębiorców oraz mieszkańców zainteresowanych rozwojem i przyszłością naszego obszaru.

Proces tworzenia LSR będzie ukierunkowany na zagadnienia dotyczące głównych cech podejścia LEADER a w szczególności na innowacyjność, cyfryzację, środowisko i klimat, zmiany demograficzne, partnerstwo w realizacji LSR w szczególności poprzez wspólną realizację przedsięwzięć i projektów. Model ten określa się mianem partycypacyjnego, polegającego na zaangażowaniu w proces planowania strategicznego lokalnych liderów społecznych, publicznych, gospodarczych, rolników oraz mieszkańców. Partycypacyjny charakter LSR jest kluczowy w myśl założeń rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKS). Ma on bowiem być gwarantem rozwoju instytucji społeczeństwa obywatelskiego i kapitału społecznego, a zatem stanowi o najbardziej długofalowych jej efektach.

Informacje zebrane podczas spotkań pozwolą na zaplanowanie działań, które w najwyższym stopniu przyczynią się do jakości życia mieszkańców naszego obszaru.

Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia i aktywność mieszkańców w realizacji projektów w latach 2007-2021 jesteśmy przekonani, że możemy po raz kolejny liczyć na Państwa pomysły i pomoc przy przygotowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju.

Grafika obrazująca teren działania LGD wraz z zaznaczonymi terminami i lokalizacjami spotkań

Jeżeli nie możesz uczestniczyć w którymś ze spotkań na obszarze swojej gminy, przyjdź na inne lub wypełnij ankietę (link do ankiety: ankieta – do wypełnienia) i fiszkę projektową (link do fiszki projektowej: fiszka projektowa – do wypełnienia).

Szczegółowe informacje:

Spotkania konsultacyjne są współfinansowane przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie, w ramach działania 19 – Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze PROW na lata 2014-2020.

Skip to content