W dniu 9 maja 2024 roku w Sali Gminnego Centrum Kultury w Grębowie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”.

Podczas zebrania przedstawiono sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie merytoryczne z działalności Biura za 2023 rok, a także sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, po którym podjęto uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu, rachunku zysków i strat za 2023 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

Kolejnym punktem było ustalenie wysokości, sposobu oraz terminu wnoszenia przez jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby prawne składki rocznej na 2024 rok, które wynosić będą:

 • 20 złoty od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz osób prawnych,
 • 1 złoty od mieszkańca gminy dla jednostek samorządu terytorialnego,
 • z wpłaty składki rocznej zwolnione są organizacje pozarządowe oraz osoby fizyczne.

Następną częścią spotkania stanowiło omówienie propozycji zmian w „Regulaminie organizacyjnym Rady” oraz „Regulaminie Zarządu” Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania” oraz podjęcie uchwał w wyżej wymienionej sprawie.

W związku z upływem kadencji członków Rady Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania” przeprowadzono wybory, w wyniku których na członków Rady wybrani zostało:

 • Robert Pędziwiatr,
 • Jan Kotwica,
 • Piotr Ryba,
 • Stanisław Haliniak,
 • Anna Krzyżanowska,
 • Małgorzata Surdy,
 • Teresa Żyguła,
 • Anna Laskowska,
 • Marcin Furtak.

Na koniec zebrania nastąpiło przyjęcie opracowanych kryteriów wyboru operacji w ramach „Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Planem Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 i Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027″.

Sala plenarna wraz z członkami stowarzyszenia podczas obrad walnego zgromadzenia
Skip to content