Zarząd Stowarzyszenia

Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd. W skład Zarządu wchodzi od 6 do 9 osób wybieranych przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym. Zarząd składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Sekretarza i pozostałych członków Zarządu.

Do wyłącznej kompetencji Zarządu należy:

 • wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków i przedstawianie sprawozdań z ich wykonania;
 • zwoływanie i przygotowywanie Walnego Zebrania Członków, w tym przygotowywanie projektów uchwał we wszystkich sprawach należących do kompetencji Walnego Zebrania Członków;
 • przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia;
 • zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;
 • nabywanie i zbywanie przez Stowarzyszenie nieruchomości;
 • opracowywanie LSR oraz innych dokumentów wymaganych przepisami PROW, celem przystąpienia do konkursu na realizację LSR;
 • realizacja LSR zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów PROW, w tym ogłaszanie naborów wniosków, ich przyjmowanie, przedkładanie Radzie celem dokonania wyboru operacji do realizacji w ramach strategii;
 • wykonywanie innych działań wymaganych przepisami związanymi z realizacją LSR;
 • opracowywanie wniosków i innych dokumentów w celu pozyskania środków na realizację celów z innych programów pomocowych, tak krajowych, jak i zagranicznych;
 • zatwierdzanie logo Stowarzyszenia oraz wzoru pieczęci używanej przez Stowarzyszenie;
 • wykonywanie budżetu;
 • zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia do sumy ustalonej przez Walne Zebranie Członków;
 • prowadzenie spraw Stowarzyszenia;
 • dokonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do Prezesa Zarządu;
 • delegowanie reprezentantów do organów organizacji działających na podstawie  umów i porozumień zawartych przez Stowarzyszenie;
 • uchwalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia.

Zarząd może dokonywać zmian w LSR stosownie do wezwania Samorządu Województwa Podkarpackiego.

W skład Zarządu Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania” wchodzą:

 • Paweł Gardy – Prezes Zarządu,
 • Marek Mazur – Wiceprezes Zarządu,
 • Kazimierz Skóra – Wiceprezes Zarządu,
 • Jan Pyrkosz – Sekretarz Zarządu,
 • Łukasz Bajgierowicz – Członek Zarządu,
 • Wiesław Ordon – Członek Zarządu,
 • Sławomir Serafin – Członek Zarządu,
 • Leszek Surdy – Członek Zarządu,
 • Dariusz Toczyski – Członek Zarządu.
Skip to content