Na podstawie § 17 ustęp 1 ustawy o stowarzyszeniach z dnia 22 maja 2018 roku (Dziennik Ustaw z 2018 roku, pozycja 860), zwołuję Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Zebranie odbędzie się w dniu 9 maja 2024 roku o godzinie 10:00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Grębowie (ulica Rynek 1C, 39-410 Grębów).

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie zebrania. Powitanie członków.
 2. Przyjęcie porządku zebrania.
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania.
 4. Sprawozdanie finansowe z działalności Stowarzyszenia za rok 2023.
 5. Sprawozdanie merytoryczne z działalności biura LGD w roku 2023.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 7. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu, rachunku zysków i strat za rok 2023.
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
 9. Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia wysokości, sposobu oraz terminu wnoszenia przez jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby prawne składki rocznej na rok 2024.
 10. Omówienie propozycji zmian w „Regulaminie organizacyjnym Rady” Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania” oraz podjęcie uchwały w sprawie zmian w „Regulaminie organizacyjnym Rady” Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”.
 11. Omówienie propozycji zmian w „Regulaminie Zarządu” Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania” oraz podjęcie uchwały w sprawie zmian w „Regulaminie Zarządu” Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”.
 12. Przeprowadzenie wyborów na członków Rady Stowarzyszenia:
  • Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej;
  • Zgłaszanie kandydatów;
  • Przeprowadzenie głosowania;
  • Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru członków Rady Stowarzyszenia.
 13. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla członków Rady Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”.
 14. Prezentacja kryteriów wyboru operacji w ramach „Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Planem Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 i Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027” oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia lokalnych kryteriów wyboru operacji.
 15. Dyskusja i wolne wnioski.
 16. Zamknięcie zebrania.

 

Z poważaniem,
Zarząd Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”

Link do pobrania: Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lasowiacka Grupa Działania (format PDF, pojemność 877 kB)

Skip to content