Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania” zaprasza do udziału w Zespole ds. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2023-2027.

LSR to dokument określający kierunki rozwoju obszaru objętego działaniem Lokalnej Grupy Działania. Celem LSR jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez realizację projektów z zakresu między innymi:

 • Rozwoju przedsiębiorczości;
 • Rolnictwa i przetwórstwa żywności;
 • Turystyki i rekreacji;
 • Kultury i edukacji;
 • Ochrony środowiska.

Zespół ds. opracowania LSR tworzymy w celu:

 • Opiniowania i konsultowania treści LSR;
 • Aktywizowania lokalnych społeczności do udziału w pracach nad LSR;
 • Upowszechniania informacji na temat LSR.

Do udziału w Zespole zapraszamy:

 • Osoby fizyczne,
 • Przedsiębiorców,
 • Przedstawicieli organizacji pozarządowych,
 • Przedstawicieli instytucji publicznych.

Z terenu gmin:

 • Baranów Sandomierski,
 • Bojanów,
 • Gorzyce,
 • Grębów,
 • Nowa Dęba,
 • Pysznica,
 • Zaklików,
 • Zaleszany.

Jeśli jesteś zainteresowany/a udziałem w pracach Zespołu:

 • Skontaktuj się z biurem LGD:
 • W zgłoszeniu podaj:
  • Imię i nazwisko,
  • Preferowaną formę kontaktu.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 14.10.2022 r.

Udział w Zespole to doskonała okazja do:

 • Wpłynięcia na kierunki rozwoju swojego regionu;
 • Poznawania potrzeb lokalnej społeczności;
 • Współpracy z innymi osobami i instytucjami;
 • Zrealizowania swoich pomysłów na rzecz rozwoju regionu.

Zapraszamy do udziału w Zespole ds. opracowania LSR!

Regulamin prac Zespołu ds. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2023-2027

§ 1. Postanowienia ogólne.

 1. Zespół ds. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2023-2027, zwany dalej „Zespołem”, powołany został na wniosek Zarządu Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”.
 2. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele sektora społecznego, gospodarczego, publicznego oraz mieszkańcy z terenu działania Stowarzyszenia.
 3. Prace Zespołu i kierunki jego działania wyznacza Koordynator, wytypowany przez Prezesa Zarządu.

§ 2. Cele Zespołu.

Celem prac Zespołu jest opracowanie „Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2023-2027”.

§ 3. Zadania Zespołu.

Głównymi zadaniami Zespołu są:

 1. Opiniowanie i konsultowanie treści LSR.
 2. Aktywizowanie lokalnych społeczności do udziału w pracach nad LSR.
 3. Upowszechnianie informacji nt. LSR.

§ 4. Organizacja pracy Zespołu.

 1. Zespół spotyka się w terminach i miejscu wyznaczonych przez Koordynatora.
 2. Każde spotkanie Zespołu jest dokumentowane w formie protokołu lub notatki.
 3. W spotkaniach Zespołu mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez Koordynatora.

§ 5. Postanowienia końcowe.

 1. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Zarząd Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”.
 2. Zmiany w niniejszym Regulaminie mogą być wprowadzone uchwałą Zarządu Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”.

Dodatkowe informacje:

 • Pełna treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”.
 • W przypadku pytań dotyczących Regulaminu prosimy o kontakt z biurem Stowarzyszenia.

Zapraszamy do współpracy!

Skip to content